Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Anni di Piombo - Die bleierne zeit : regards croisés

Résumé : Acest articol îți propune să studieze în manieră contrastivă perioada astfel denumită în Italia și în Germania, îndreptându-se întâi spre semnificația acestei expresii și a utilizării sale. Analizăm apoi violența teroristă a anilor șaptezeci în cele două țări, în funcție de sistemul social, economic și politic în care s-a produs. Propunem apoi o cronologie comparată a principalelor evenimente pentru a aborda în cele din urmă aspectele de iconografie și de iconizare a anilor de plumb.
Complete list of metadatas

Cited literature [6 references]  Display  Hide  Download

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01435738
Contributor : Catherine Teissier <>
Submitted on : Wednesday, January 18, 2017 - 10:27:31 AM
Last modification on : Thursday, March 5, 2020 - 6:59:23 PM
Document(s) archivé(s) le : Wednesday, April 19, 2017 - 12:13:18 PM

File

0-3.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01435738, version 1

Collections

Citation

Carmela Lettieri, Catherine Teissier. Anni di Piombo - Die bleierne zeit : regards croisés. Studia Universitatis Babes Bolyai - Studia Philologia, Universitatea Babeş-Bolyai, 2016, LXI (3), pp.275-285. ⟨hal-01435738⟩

Share

Metrics

Record views

144

Files downloads

233