Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

"L şeması - R şeması: Lacan topolojisine bir girişi"

Abstract : Zaten Lacantopolojisi kolay değildir. İyiki önemli (Fransızca) bir kitapyardımıylatopoloji anlaşılabilir. Marc Darmon’un kitabı en iyisidir. Ama bu, Fransızca, Türkçeveya her hangi bir dilde kolay değildir. Neden? Çünkü Lacan bilinçdışımantığınıtopoloji ile dildendışarıçıkartmakistedi. Dilden başka bir çare bulmak istedi. Başka bir yol. Dil, Lacan’a göre, görünüştür. Boromeen düğümüyle yeni bir söylem olsunistedi. Onun için, son dönemde, lafsız ders veriyordu. Sadece resim çiziyordu. Lafsız bir söylem büyük bir amaçtır. Bu ne demek? Nasıl dilden, yani dilin dışında, düşünebiliriz ve analiz edebiliriz? Gösteren-siz bir düşünce olabilir mi? Babanın adıgibi, göstereni bırakabiliriz ama onu kullanmamızlazım. Tabii ki bu sorulara cevap veremem. Ve tabii ki bu konuşmayasadece bir giriş olarak bakabiliriz. Eksik bir konuşmadır. Zaten, “Başka ”da veya “Öteki ”de bir eksik var.
Complete list of metadata

Cited literature [16 references]  Display  Hide  Download

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02395370
Contributor : Nicole ISNARDON Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, December 5, 2019 - 2:26:46 PM
Last modification on : Wednesday, November 3, 2021 - 4:02:19 AM
Long-term archiving on: : Friday, March 6, 2020 - 4:35:19 PM

File

FlicheLacanTopoloji.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02395370, version 1

Collections

Citation

Benoît Fliche. "L şeması - R şeması: Lacan topolojisine bir girişi". Libido, 17, Eylül-Ekim 2015, p. 36-40., LİBİDO DERGİSİ 2016, pp.36-40. ⟨hal-02395370⟩

Share

Metrics

Record views

143

Files downloads

981