Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Sur le lieu du crime. Enquête littéraire sur la représentation de l’espace valencien dans Penja els guants, Butxana de Ferran Torrent

Résumé : Els personatges de Penja els guants, Butxana (1985) de Ferran Torrent (Sedaví, 1951) es mouen en un únic espai: el de la ciutat de València i de la seva perifèria immediata. Aquest estudi prova d’analitzar el significat de la representació d’aquest espai a partir de l’anar i venir entre el referent real i la ficció que articula l’obra. Aquesta representació està al servei d’un retrat sociològic i crític de la societat valenciana basat en els codis de la novel.la negra i en l’humor.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01362860
Contributor : Estrella Massip Graupera Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, September 9, 2016 - 11:42:23 AM
Last modification on : Thursday, March 5, 2020 - 6:59:43 PM
Long-term archiving on: : Saturday, December 10, 2016 - 12:36:56 PM

File

etudesromanes-4989-31-sur-le-l...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : hal-01362860, version 1

Collections

Citation

Marc Colell, Estrella Massip Graupera. Sur le lieu du crime. Enquête littéraire sur la représentation de l’espace valencien dans Penja els guants, Butxana de Ferran Torrent . Cahiers d'Etudes Romanes, Centre aixois d'études romanes, 2015, Les formes hétérogènes du roman policier, pp.27-49. ⟨hal-01362860⟩

Share

Metrics

Record views

175

Files downloads

360