Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

The TOP-SCOPE Survey of Planck Galactic Cold Clumps: Survey Overview and Results of an Exemplar Source, PGCC G26.53+0.17

Tie T. Liu 1 Kee-Tae Kim 2 Mika Juvela 3 Ke Wang 4 Ken’ichi Tatematsu James Di Francesco Sheng-Yuan Liu Yuefang Wu 5 Mark C. Thompson 6 Gary Fuller 7 David Eden Di Li 8 I. Ristorcelli 9 Sung-Ju Kang 2 Yuxin Lin D. Johnstone 10 J. He P. Koch Patricio Sanhueza Sheng-Li Qin Q. Zhang 11 N. Hirano 12 Paul F. Goldsmith 13 Neal Evans Ii Glenn White 14 Minho Choi L. Toth Steve Mairs H.-W. Yi Mengyao Tang Archana Soam N. Peretto 15 Manash Samal Michel Fich Harriet Parsons Jinghua Yuan 16 Chuan-Peng Zhang 17 Johanna Malinen 18 George Bendo A. Rivera-Ingraham 9 Hong-Li Liu Jan Wouterloot Pak Shing Li Lei Qian Jonathan Rawlings Mark Rawlings Siyi Feng 19 Yuri Aikawa 20 S. Akhter 21 Dana Alina Graham Bell J.-P. Bernard 9 Andrew Blain Rebeka Bőgner L. Bronfman 22 D.-Y. Byun Scott Chapman Huei-Ru Chen M. Chen Wen-Ping Chen Xuepeng Chen 23 A. Chrysostomou Giuliana Cosentino M. Cunningham 24 K. Demyk 9 Emily Drabek-Maunder Yasuo Doi 25 C. Eswaraiah Edith Falgarone 26 O. Fehér Helen Fraser Per Friberg G. Garay 22 J. Ge 27 W. Gear 15 Jane Greaves 28 X. Guan Lisa Harvey-Smith Tetsuo Hasegawa 29 J. Hatchell Yuxin He C. Henkel 30 T. Hirota W. Holland A. Hughes E. Jarken Tae-Geun Ji Izaskun Jiménez-Serra 31 Miju Kang Koji Kawabata Gwanjeong Kim Jungha Kim Jongsoo Kim Shinyoung Kim B.-C. Koo Woojin Kwon Yi-Jehng Kuan 32 K. Lacaille Shih-Ping Lai 33 Chang Won Lee 34 J.-E. Lee Y.-U. Lee Dalei Li Hua-Bai Li N. Lo John Lopez 35 Xing Lu A-Ran Lyo D. Mardones 22 A. Marston P. Mcgehee 36 F. Meng L. Montier 9 Julien Montillaud 9 T. Moore O. Morata Gerald Moriarty-Schieven S. Ohashi Soojong Pak Geumsook Park R. Paladini 37 Kate Pattle 33 Gerardo Pech V.-M. Pelkonen 3 K. Qiu Zhi-Yuan Ren John Richer M. Saito Takeshi Sakai H. Shang 38 Hiroko Shinnaga Dimitris Stamatellos Y.-W. Tang Alessio Traficante Charlotte Vastel 37 S. Viti 39 Andrew Walsh 40 Bingru Wang Hongchi Wang Junzhi Wang D. Ward-Thompson 41 Anthony Whitworth Ye Xu J. Yang Yao-Lun Yang Lixia Yuan Annie Zavagno 42 Guoyin Zhang H.-W. Zhang Chenlin Zhou Jianjun Zhou 43 Lei Zhu 44 Pei Zuo Chao Zhang 45 
Complete list of metadata

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02522605
Contributor : Carine Dou Goarin Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, March 27, 2020 - 7:26:13 PM
Last modification on : Wednesday, November 16, 2022 - 11:46:08 AM

Links full text

Identifiers

Citation

Tie T. Liu, Kee-Tae Kim, Mika Juvela, Ke Wang, Ken’ichi Tatematsu, et al.. The TOP-SCOPE Survey of Planck Galactic Cold Clumps: Survey Overview and Results of an Exemplar Source, PGCC G26.53+0.17. The Astrophysical Journal Supplement, 2018, 234 (2), pp.28. ⟨10.3847/1538-4365/aaa3dd⟩. ⟨hal-02522605⟩

Share

Metrics

Record views

100